USLOVI UČLANJIVANJA

 1. Izjavljujem da delujem u svoje lično ime, da sam navršio 18. godina života i da ne postoji ograničenje u vezi postupaka koje preduzimam.
 2. Saglasan/na sam da moj sponzor bude Nedić Nikola (FBO 360-000-662-484) ili bilo koji saradnik u njegovoj strukturi, po njegovoj odluci i odobrenju. Neću podnositi prigovor na ovu klauzulu niti ću zahtevati responzorstvo uzimajući u vid ovaj član.
 3. Učestvovao sam lično na informativnim skupovima priznatim od strane FOREVER LIVING PRODUCTS d.o.o. Beograd.
 4. Ovaj ugovor je obavezujući sporazum između mene i FLP-a, koji je nastao sa znanjem i odobrenjem centrale Forever Living Products International Inc. u Arizoni.
 5. Samosatalan sam partner sa ugovornim odnosom u okviru prodaje proizvoda preko FLP-a. Moj status nije status zaposlenog u FLP-u ni u kom smislu i nisam zakonski predstavnik FLP-a. Prihvatam odgovornost za poštovanje zakona naše zemlje i drugih propisa, podrazumevajući tu, sve zakonske propise koji se odnose na licence, poreze i doprinose, kao i sve druge relevantne oblasti. Prihvatam da mi eventualna nagrada pripada na osnovu mog učinka i bonusa u okviru prodaje proizvoda preko FLP-a, a ne na osnovu broja odrađenih sati ili po drugom osnovu i to u bruto iznosu u koji su uključeni svi porezi i doprinosi i da mi FLP vrši isplatu uplatom na moj tekući račun kao fizičkog lica po odbitku poreza i doprinosa u skladu sa važećim zakonskim propisima.
 6. Ne postoji obaveza minimalne investicije ili minimalne količine proizvoda na skladištu. Svaka kupovina vrši se u razumnoj količini, uz primenu klauzule prema Poslovnoj politici u kojoj se kaže da je minimalni iznos pojedinačne kupovine, direktno iz magacina Forever Living Products doo Beograd, 55€ + PDV, u dinarskoj protivvrednosti računajući prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
 7. Obavešten/na sam i saglasan da kupovine pojedinačnih proizvoda u Forever Living Products doo Beograd nisu moguće, već kupovine pojedinačnih proizvoda mogu izvršiti ili kod svog sponzora, menadžera ili preko Forever4Life-a.
 8. Primio/la sam i upoznat/a sam sa sadržajem materijala FLP “Međunarodna poslovna politika”. Prihvatam sve odredbe Poslovne politike (i druge poslovne politike koje se odnose na nadležnost sudova) i marketinške postupke opisane u tom materijalu. Ukoliko postupci saradnika, odnosno neizvršenje propisanih postupaka rezultiraju pogrešnoj primeni, nepravilnim tumačenjem ili kršenjem Poslovne politike ili propisanih postupaka FLP-a, status saradnika Forever Living Products doo Beograd može biti ukinut.
 9. Slanjem potrebnih obaveštenja Forever Living Product doo Beograd može promeniti ili modifikovati uslove iz ovog ugovora, kao i Poslovnu politiku, propisane postupke i marketinški plan, radi osiguravanja funkcionalnog marketinškog sistema, odnosno radi usklađivanja sa zakonskim propisima ili prilagođavanja privrednim uslovima. Prihvatam unapred te promene i obavezujem se da uskladim svoje delovanje prema tim promenama i prilagođavanjima.
 10. Prihvatam da ću adekvatno predstavljati proizvode i marketinški plan FLP-a. Bez prethodne pismene dozvole FLP-a odnosno njegovog ovlašćenog predstavnika nije dozvoljeno preduzimati aktivnosti na reklamiranju proizvoda putem audio i video kaseta, štampanog materijala ili drugih oblika reklamiranja.
 11. Ovaj ugovor mogu otkazati u svako vreme pisanim obaveštenjem upućenim FLP-u. U slučaju da se odlučim da otkažem sporazum, svaki proizvod koji je u mom posedu u neotvaranom i neoštećenom stanju, FLP otkupljuje od mene u skladu sa pravilima i postupkom FLP „Međunarodne poslovne politike”. Proizvodi koji su u mom posedu duže od 12 meseci računajući od dana kupovine, ne mogu biti otkupljeni.
 12. U vremenu dok sam saradnik-kupac i delujem u interesu firme Forever Living Products i ne kršim odredbe ovog ugovora kao i odredbe Poslovne politike, pripada mi nagrada na osnovu bonusa određenih u Marketinškom planu Poslovne politike FLP-a i to u bruto iznosu u koji su uključeni svi porezi i doprinosi u skladu sa važećim zakonskim propisima.
 13. Saglasan sam da se ovaj ugovor ne može preneti na drugo lice ili ustupiti drugom licu, da se ne nasleđuje, izuzev ako se podnese Prijava o prenosu distributerskog statusa. U slučaju moje smrti, status saradnika može se preneti u skladu sa ”Međunarodnom poslovnom politikom” na lice koje se inače može smatrati saradnikom.
 14. FLP očekuje od saradnika poštovanje najviših etičkih standarda. Izjavljujem, da ću poštovati to načelo i da jemčim da nisam osuđivan za delo protiv opštih društvenih vrednosti i pravila, da nisam povredio javni moral, odnosno, da nisam izvršio prevaru sa predumišljajem.
 15. Ovaj ugovor nadomešta sve dosadašnje ugovore i jedini je validan u odnosima ugovornih strana.
 16. Ovaj ugovor se sklapa na period od jedne godine i biće automatski produžen, ukoliko ne dođe do njegovog raskida.