Terapija Aloe Verom u eksperimentalnom slučaju multiple skleroze

Multipla skleroza (MS) je autoimuna bolest centralnog nervnog sistema (CNS) koja dovodi do inflamatorne demijelinizacije, oštećenja aksona i progresivnog neurološkog invaliditeta koji pogađa oko 2,5 miliona ljudi širom sveta. Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita terapijski efekat Aloe vere na eksperimentalnom modelu MS.

APSTRAKT

Svi eksperimenti su sprovedeni na C57BL/6 mužjacima miševa starosti 6-8 nedelja. Da bi se indukovao eksperimentalni autoimuni encefalomijelitis (EAE), 250 mikrograma mijelinskog oligodendrocitnog glikoproteina 35-55 peptida emulgovanog u kompletnom Freundovom adjuvansu je ubrizgano subkutano 0. dana u dva bočna područja. Pored toga, 200 ng toksina pertusisa u 100 mikrolitara fosfatnog pufera fiziološkog rastvora je ubrizgano intraperitonealno 0. i 2. dana.

REZULTATI

Terapijski protokol je sproveden intragastrično korišćenjem 120 mg/kg/dan Aloe vere od 7. dana pre do 21. dana nakon EAE. Miševi su ubijeni 21 dan nakon indukcije EAE. Mozak miševa je uklonjen za histološku analizu i njihovi izolovani splenociti su kultivisani. Rezultati su pokazali da je tretman sa Aloe verom doveo do značajnog smanjenja težine bolesti u eksperimentalnom modelu MS. Histološka analiza je pokazala 3 +/- 2 plaka kod miševa tretiranih Aloe verom u poređenju sa 5 +/- 1 plakova u kontrolnoj grupi. Gustina mononuklearne infiltracije u CNS miševa tretiranih Aloe verom (500 +/- 200) bila je značajno manja u poređenju sa 700 +/- 185 ćelija u kontrolnoj grupi. Štaviše, nivo azot-oksida u serumu u tretiranoj grupi bio je značajno niži od kontrolnih životinja. Nivo interferona-gama u supernatantu ćelijske kulture splenocita tretiranih miševa bio je niži od kontrolne grupe, dok smanjenje serumskog nivoa interleukina-10 u tretiranoj grupi nije bilo značajno u poređenju sa kontrolnim miševima.

Ovi podaci ukazuju da terapija Aloe Verom može ublažiti progresiju bolesti u eksperimentalnom modelu MS.

Izvor: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20233107/ 

Dodajte komentar